Produkty

Zalety karmienia piersią

Leki a karmienie piersią

Czas na lekturę: 2 min.

Matki karmiące piersią mogą bezpiecznie stosować większość przepisanych leków. Powszechnie wiadomo, że większość substancji zawartych w preparatach przedostaje się do pokarmu, nie są to jednak ilości, które mogłyby zagrozić zdrowiu dziecka. Pomimo to należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę o karmieniu piersią przed przepisaniem lekarstwa.

Przenikanie leków do pokarmu może nastąpić wówczas, gdy osiągną one wysokie stężenie w osoczu matki, mają niską masę cząsteczkową (<800 Da), słabo wiążą się z białkami i łatwo przedostają się do mózgu. Istotnym czynnikiem jest także dostępność biologiczna leku po podaniu doustnym niemowlęciu. Wiele substancji może rozłożyć się w jelitach dziecka lub pozostać w wątrobie matki, nie przenikając do jej osocza.

Leki mogą przedostać się do pokarmu w procesie biernej dyfuzji z kompartmentu osocza oraz kompartmentu mleka matki. Substancje zazwyczaj przenikają z osocza matki do laktocytów, lecz muszą najpierw pokonać ich obie dwuwarstwy lipidowe, by trafić do pokarmu. Jednak w ciągu pierwszych trzech dni po porodzie ścisłe połączenia pomiędzy laktocytami mogą rozluźniać się, pozwalając na zwiększone przedostawanie się leków do mleka.

Leki spowalniające produkcję mleka

Do spowolnienia produkcji mleka może dojść przez zahamowanie wydzielania prolaktyny w przysadce mózgowej lub wydzielania oksytocyny oraz bezpośrednie oddziaływanie na laktocyty. Wyczerpująca lista leków i substancji, które mogą powodować spowolnienie produkcji mleka znajduje się na stronie http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm

Ogólne wytyczne na temat stosowania leków podczas karmienia piersią

  • Należy unikać stosowania leków, także ziołowych, chyba że jest to konieczne.
  • Większość leków nadaje się do stosowania, jeżeli ilość otrzymywana przez dziecko nie przekracza 10 procent, zaleca się jednak konsultację ze specjalistą.
  • Leki bezpieczne dla matek karmiących piersią charakteryzują się krótkim okresem półtrwania, wysokim stopniem wiązania z białkami, niską dostępnością biologiczną po podaniu doustnym dziecku oraz wysoką masą cząsteczkową.
  • Przed przepisaniem nowego leku matkom karmiącym piersią, każdy specjalista powinien zapoznać się z aktualnym wykazem interakcji lekowych, do których dojść może podczas laktacji.
Źródła

Hale, T., Hartmann, P.E., editors. Hale and Hartmann's textbook of human lactation. Amarillo, Tx: Hale Publishing; 2007.

Hale T., and Rowe, H.E., Medications in Mother’s Milk. 16ed. Amarillo, Tx: Hale Publishing 2014.

Powiązane artykuły

Ciekawe artykuły

Zalety karmienia piersią

Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

Dowiedz się więcej
Karmienie piersią

Karmienie piersią noworodka

Dowiedz się więcej
Zalety karmienia piersią

Korzyści z karmienia mlekiem matki

Dowiedz się więcej
Zalety karmienia piersią

Wpływ czynników ryzyka na rozpoczęcie karmienia piersią

Dowiedz się więcej
Karmienie piersią

Karmienie piersią noworodka

Dowiedz się więcej
Zalety karmienia piersią

Korzyści z karmienia mlekiem matki

Dowiedz się więcej