Produkter

Övergång till amning vid bröstet

Amningsfrekvens – resultat av övergång till amning vid bröstet

Dags att läsa: 4 min.

Amningsfrekvens för neonatala intensivvårdsavdelningar är mått på amningsomfattningen för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar vid specifika tidpunkter. Eftersom många spädbarn på neonatala intensivvårdsavdelningar skrivs ut innan de får all sin mjölk från mammans bröst är det viktigt att registrera dels amningen och dels mängden och andelarna som utgörs av mammans egna bröstmjölk.

Vad är amningsfrekvens för neonatala intensivvårdsavdelningar?

Amningsfrekvens för neonatala intensivvårdsavdelningar är ett mått på amningsomfattningen (uteslutande, partiell eller ingen) för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar vid specifika tidpunkter:

 • Slutgiltig utskrivning från sjukhuset
 • 2 och 4 veckor efter utskrivning
 • 3 och 6 månaders korrigerad gestationsålder (CGA)

När man samlar in information om amningsfrekvens (mängd och andel) får man tillgång till kvalitativa data innan helamning vid bröstet uppnås. Det är viktigt att registrera dels amningen och dels mängden och andelarna som utgörs av mammans egna bröstmjölk. Detta ger kvalitativa data om tidpunkten för matning med bröstmjölk från den egna mamman och amningens varaktighet under hela vistelsen på den neonatala intensivvårdsavdelningen samt efter utskrivning från sjukhuset. På så sätt kan man mäta vilken inverkan långvarig exponering för höga doser av bröstmjölk från den egna mamman har på minskningen av risken för komorbiditeter hos nyfödda.1   


Varför är amningsfrekvensen för neonatala intensivvårdsavdelningar viktig?

Globala amningsfrekvenser för friska, fullgångna barn samlas in vid födseln och vid 6 månaders ålder.2

 • För att kunna bedöma jämförelser på nationell och subnationell nivå och beskriva trender över tid
 • För att kunna rikta in sig på riskgrupper och implementera åtgärder för att förändra rutiner
 • För att kunna utvärdera och övervaka framsteg och effekter av åtgärder

Standardiserade amningsfrekvenser samlas inte rutinmässigt in för mammor och barn på neonatala intensivvårdsavdelningar vid slutgiltig utskrivning. Vermont Oxford Networks databas (VON) samlar in åtgärder för alla typer av matning med bröstmjölk under de första 24 timmarna före utskrivning, men dessa data samlas inte in globalt och skiljer inte heller på användning av bröstmjölk från den egna mamman och donerad bröstmjölk.

Amningsfrekvens för neonatala intensivvårdsavdelningar ger en tydligare bild av hur många barn på neonatala intensivvårdsavdelningar som får bröstmjölk från den egna mamman i de volymer de behöver.

Åtgärder för kvalitetsförbättring av amningsrutiner som mäter amningsfrekvensen fungerar som ett ramverk för neonatala intensivvårdsavdelningar och mödravårdsavdelningar för att optimera de långsiktiga hälsoeffekterna för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar och för att ge mammor möjlighet att fortsätta amma även efter vistelsen på den neonatala intensivvårdsavdelningen.3,4 


Så optimerar du amningsfrekvens för intensivvårdsavdelningar

Fortsatt insamling av kvantitativa data som är specifika för den neonatala intensivvårdsavdelningen även efter utskrivning gör det möjligt för vårdpersonalen att fokusera på bröstmjölk från den egna mamman:

Marginella förekomster av uteslutande amning eller bröstmjölk från den egna mamman vid utskrivningen och efterföljande tidpunkter kan vara ett tecken på otillräcklig amningsvård under sjukhusvistelsen2och kan fungera som underlag för arbetsgruppen när de diskuterar förbättringsområden och förändringar av rutiner.5

 • tillhandahålla pågående proaktivt amningsstöd.5
 • granska sjukhusets åtgärder för att hjälpa mammor på neonatala intensivvårdsavdelningar att:
  • effektivt initiera, bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen
  • göra det möjligt för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar att övergå till amning vid bröstet.

Marginella förekomster av uteslutande amning eller bröstmjölk från den egna mamman vid utskrivningen och efterföljande tidpunkter kan vara ett tecken på otillräcklig amningsvård under sjukhusvistelsen2och kan fungera som underlag för arbetsgruppen när de diskuterar förbättringsområden och förändringar av rutiner.


Så övervakar du amningsfrekvens för intensivvårdsavdelningar

Samla in och granska data (från journaler för barn på neonatala intensivvårdsavdelningar och genom uppföljningssamtal till föräldrar/granskning av öppenvårdspatienter) för att mäta följande:

 • Andelen spädbarn som enbart ammas och/eller matas med bröstmjölk från den egna mamman vid
  • utskrivning från den neonatala intensivvårdsavdelningen
  • 2 och 4 veckor efter utskrivning
  • 3 och 6 månaders korrigerad gestationsålder (CGA)
 • Andelen spädbarn som delvis eller inte alls ammas och/eller matas med bröstmjölk från den egna mamman vid
  • utskrivning från den neonatala intensivvårdsavdelningen
  • 2 och 4 veckor efter utskrivning
  • 3 och 6 månaders korrigerad gestationsålder (CGA)
Referenser

1. Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291.

2. WHO. Indicators for assessing breastfeeding practices; 2021.

3. Takako H et al. Improving Human Milk and Breastfeeding Rates in a Perinatal Hospital in Japan: A Quality Improvement Project. Breastfeed Med. 2020; 15(8):538–545.

4. Spatz DL et al. Pump early, pump often: A continuous quality improvement project. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170.

5. Parker MG, Patel AL. Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants. Semin Perinatol. 2017; 41(3):175–186.

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer
Effektiv initiering

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

Läs mer
Effektiv initiering

Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Läs mer
Effektiv initiering

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Läs mer