U kijkt thans naar: Medela - nl_NL
U kunt een alternatieve Medela-website in een van deze landen selecteren:

Producten

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna aangeduid als "de algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop, hierna aangeduid als "de koopovereenkomst" en alle overeenkomsten van huur, hierna aangeduid als "de huurovereenkomst", van Medela Benelux B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen "Medela". De koopovereenkomst, dan wel huurovereenkomst kunnen ook elk worden aangeduid als "de overeenkomst".
 2. De koper of huurder wordt, waar dit nodig is om onderscheid te maken, aangeduid als "de wederpartij".
 3. Andersluidende (algemene) voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het in de overeenkomst nader omschreven object dat door Medela aan de wederpartij wordt verkocht of verhuurd in het kader van deze overeenkomst zal in het navolgende worden aangeduid als "de zaak". In bepalingen die louter van toepassing zijn op een object dat wordt verhuurd door Medela aan de wederpartij zal het object in het navolgende worden aangeduid als "het gehuurde".
 5. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Medela dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Mondelinge afspraken binden Medela eerst nadat deze schriftelijk door Medela zijn bevestigd dan wel zodra Medela met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Medela bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Medela zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Medela het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Medela gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, rechten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeid. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Medela niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Medela hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Medela zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Medela en dienen op eerste verzoek van Medela te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Indien tussen de datum van het sluiten van de koopovereenkomst en de uitvoering van de koopovereenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de Ionen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Medela gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Macht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Medela in werking treden dan is Medela gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: lnschakelen derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Medela het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten, een en ander ter beoordeling van Medela. De wederpartij geeft hier bij voorbaat toestemming voor en verklaart hier alle benodigde medewerking aan zowel Medela als de betrokken derde partij te zullen verlenen. Of inschakeling van een derde vereist is, is ter volledige beoordeling van Medela.

Artikel 5: Onderwerp van de huurovereenkomst

 1. Medela verbindt zich tegenover de wederpartij het gehuurde aan de wederpartij in huur afte staan gelijk de wederpartij zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden.
 2. Medela draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Duur van de huurovereenkomst

 1. De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd.
 2. Vertragingen inzake levering alsmede de reparatietijd voor eventuele reparaties worden eveneens onder de huurperiode begrepen voor zover deze niet zijn te wijten aan een toerekenbare tekortkoming van Medela.

Artikel 7: Huurprijs

 1. Medela behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. Medela zal de wederpartij van zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen.
 2. Over de dagen gedurende welke Medela buiten haar schuld of ingevolge overmacht niet in staat is het gehuurde ter beschikking te stellen aan de wederpartij, is door de wederpartij geen huur verschuldigd.
 3. De in de huurperiode door Medela in opdracht van de wederpartij te verrichten diensten zullen door Medela bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

 Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

 1. Voor zover van toepassing, geschiedt transport van de zaak door c.q. in opdracht van Medela, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het transport geschiedt, bij koop of huur met een waarde van meer dan € 350,00 exclusief btw, geheel voor rekening van Medela, onder dit bedrag worden administratie- en verzendkosten in rekening gebracht in overeenstemming met de prijslijst.
 3. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Medela zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 4. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Medela per transactie worden gefactureerd.
 5. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Medela verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij. Voor wat betreft het gehuurde, gaat het risico terug over op Medela op het moment van teruglevering in overeenstemming met artikel 14.2.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Medela zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Medela in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Medela uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 6 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Medela het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Medela is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of verhuren.
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen

c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 1. Medela is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 9: Voortgang levering

 1. Medela kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn­ of vooruit)betaling of door Medela verlangde zekerheid heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Medela of door overmacht in hoofde van Medela niet normaal (wachttijd etc.) of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Medela gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Medela worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij kamen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Medela te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Medela binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Medela te / _,.,...... worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Medela zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Medela.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Medela dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Medela indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Medela te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 8. In geval van terechte reclames, verplicht Medela zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid / garanties

 1. Medela kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Medela, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Medela, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Medela, uit welke hoofde ook, beperkt tot de nieuwwaarde (vervangingswaarde) van de geleverde zaken.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Medela in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Medela hiervoor verzekerd is.
 5. Medela staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de zaak; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 6. Medela garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
 7. De wederpartij verliest diens rechten jegens Medela, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Medela tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van Medela strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;_
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Medela zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 12: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eerste 3 orders geschieden onder vooruitbetaling.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan Medela een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door Medela te zijn gemaand, ter zake buitengerechtelijke
 1. kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van€ 150,00;
  1. heeft Medela het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Medela zal de doorberekening van deze kosten in de overeenkomst en bij het in rekening brengen ervan expliciet op de factuur vermelden.
 2. Ter keuze van Medela kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding.
 3. Reclames door of vanwege de wederpartij of geschillen tussen partijen ter zake de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Medela heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door de wederpartij op voor Medela aanvaardbare wijze, zoals bijvoorbeeld door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, en een of meer vorderingen op Medela heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).

Artikel 13: Gebruik - onderhoud - herstel van het gehuurde

 1. De wederpartij is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen, een en ander met inachtneming van de bedienings- c.q. gebruiks- c.q. behandelingsvoorschriften van Medela.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Medela. De kosten van de, na vermelde toestemming aangebrachte, wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist Medela of hij wenst dat de door de wederpartij aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen worden verwijderd, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de wederpartij het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Defecten c.q. gebreken aan het gehuurde welke de wederpartij in redelijkheid niet tijdens de in lid 1 van artikel 10 genoemde inspectie had kunnen ontdekken alsmede schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan Medela te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Medela.
 4. Herstel van schade c.q. defecten aan het gehuurde mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van, Medela
 5. Indien voor de herstelwerkzaamheden van het gehuurde retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Medela indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Medela te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 6. Indien een defect of schade aan het gehuurde buiten de schuld van de wederpartij is ontstaan - zulks ter beoordeling van Medela - heeft de wederpartij

Artikel 14: Teruglevering van het gehuurde

 1. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en in goede staat (incl. de eventueel aangeleverde accessoires) terug te leveren. Wanneer het gehuurde, voor de minimale huurperiode of niet schoon door de wederpartij wordt geretourneerd worden er kosten in rekening gebracht welke zijn gespecificeerd in de huurovereenkomst.
 2. Teruglevering van het gehuurde kan alleen geschieden tijdens de openingstijden en op het overeengekomen adres van Medela, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien geen schriftelijke overeenkomst van verlenging van huur is gesloten, kan de wederpartij zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen.
 4. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, alsmede kosten van reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het gehuurde door de wederpartij was ontvangen, kamen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Medela op vergoeding van schade en andere kosten.
 5. Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij Medela wordt teruggebracht, wordt - naar keuze van Medela en zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken - de huurperiode telkens met een maand verlengd dan wel wordt de wederpartij van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Tot het gehuurde aan Medela wordt teruggebracht, dan wel tot de wederpartij aangeeft niet in staat te zijn het gehuurde aan Medela terug te (laten) bezorgen in overeenstemming met lid 7 van dit artikel, blijft de wederpartij de huurprijs voor het gehuurde aan Medela verschuldigd.
 6. De wederpartij kan nooit eigenaar van het gehuurde worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe­ eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde. Medela zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe geëigende instantie.
 7. Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde aan Medela terug te (laten) bezorgen, is de wederpartij aan Medela een door Medela te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde (vervangingswaarde) van het gehuurde.
 8. Indien partijen afspreken dat het gehuurde door of namens Medela wordt opgehaald, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en feestdagen niet meegerekend) aan Medela heeft medegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres Medela het gehuurde kan kamen ophalen. 1s het gehuurde op het door de wederpartij aangegeven tijdstip niet gereed voor transport, dan is de wederpartij direct alle extra kosten die hierdoor voor Medela ontstaan verschuldigd.

Artikel 15: Verzekering van het gehuurde

De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst minimaal te verzekeren voor de gebruikelijke risico's, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de wederpartij in ieder geval de nieuwwaarde (vervangingswaarde) van het gehuurde aan Medela vergoeden.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en pand

Bepalinqen uitsluitend van toepassing op de koopovereenkomst:

 1. Medela behoudt de volledige eigendom over de geleverde en nog te leveren zaken tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen jegens Medela heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden,
 1. alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader _ van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. In geval Medela een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Medela vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Medela terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
 5. derden rechten doen gelden (bijvoorbeeld middels een beslag op roerende zaken) op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 1. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Medela heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Medela te bewaren.
 2. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Medela heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
  1. de zaken aan derden in onderpand te geven;
  2. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
  3. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen.
 3. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Medela kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Medela op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Bepalinqen uitsluitend van toepassinq op de huuroyereenkomst:

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Medela. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren dan wel - al dan niet tegen betaling - aan derden in gebruik te geven, maar de wederpartij blijft jegens Medela volledig verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden.
 2. In geval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld schriftelijk aan Medela te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld (mondeling en schriftelijk, met kopie aan Medela) mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Medela.
 3. Het is de wederpartij verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor Medela en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Medela gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. eigen aangifte faillissement doet of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18: Overmacht

 1. In geval er sprake is van overmacht waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (volledig) kan plaatsvinden is Medela gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-
 1. toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Medela, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Medela. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, virus, epidemie, pandemie, weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.
 2. Indien er sprake is van ontbinding of opschorting van de overeenkomst wegens overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Medela tot aan dat moment na te komen.

Artikel 19: Ontbinding, annulering, opzegging

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
 4. In geval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Medela te vergoeden. Medela is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Medela ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Medela en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen uit deze overeenkomst zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Medela de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Medela gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Artikel 21: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 17086901.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand kamen van de rechtsbetrekking met de wederpartij.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Datum: 19-06-2024